WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-05-09

WT.2370.6.2017

Dostawa pomp perystaltycznych z osprzętem oraz zbiorników przenośnych o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 4 do SIWZ (format JPG)
Informacje z otwarcia ofert (22.05.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.06.2017r.)