WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA



Data publikacji 2014-02-28

WT.2370.4.2014

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.02.2014 r.
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w UE 04.03.2014r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zamieszczona 04.03.2014r.)
SIWZ w wersji edytowalnej (.doc)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zapytania do SIWZ nr 2
Zapytania do SIWZ nr 3
Zapytanie do SIWZ nr 4
Modyfikacja treści SIWZ (zał. nr 1 pkt XIV.5)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania