WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA



Data publikacji 2011-05-13

WT.2370-6/11

Dostawa samochodu do przewozu sorbentów i neutralizatorów

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana treści SIWZ
Unieważnienie postępowania.