Olsztyn: Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynku KW PSP przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 327531 - 2008; data zamieszczenia: 21.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn , ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5229529, faks 089 5229505.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynku KW PSP przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia remont wybranych pomieszczeń opisanych w sposób szczegółowy w Specyfikacji Tech-nicznej Wykonania i Odbioru Robót , tj. Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe dotyczące pomieszczeń nr: 7,8,9,10,23,27,28 niezbędne do wykona-nia w celu zapewnienia należytego standardu objętemu ochroną konserwatorską obiektowi jw. Przewidywany jest następujący zakres robót: a) Wykucie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami nr 9 i 10, b) Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, c) Zabudowa ścianką G - K drzwi w pom. nr 10 d) Renowacja wewnętrznych skrzydeł stolarki okiennej i podokienników wewnętrznych , e) Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej lub z zaprawy samopoziomującej na posadzkach, f) Malowanie ścian ( h malowania = h pomieszczenia - 30 cm ) i sufitów farbą emulsyjną akrylową w kolorach pastelowych, g) Dwukrotne malowanie farbą olejną rur, grzejników i krat h) Ułożenie wykładziny dywanowej, antyelektrostatycznej oraz listew przypodłogowych PCV klejonych wysokości co najmniej 0,10m., i) Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych, j) Inne niezbędne roboty towarzyszące, n. p.: naprawa i uzupełnienie tynków, demontaż zbędnych rur instalacyjnych i gniazdek elektrycznych,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kwpsp.olsztyn.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie ul. Niepodległości 16.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2008 godzina 07:45, miejsce: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie ul. Niepodległości 16 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.