Numer ogłoszenia: 298690 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295436 - 2010 data 16.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5229529, fax. 089 5229505.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: